CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM NĂM 2023

119

Căn cứ công văn số 279/QBT-QLCTDA ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (viết tắt là Quỹ BTTE Việt Nam) về việc triển khai chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em.

Căn cứ công văn số 14596/SLĐTBXH-TE-BĐG ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em năm 2023 như sau: 

CV rà soát chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em