HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐỀ CỬ GHI VÀO DANH SÁCH DI SẢN TƯ LIỆU CỦA UNESCO

49

Căn cứ Thông báo từ Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới về việc nộp hồ sơ đề cử các Danh sách Di sản tư liệu của UNESCO, Cục di sản văn hóa (cơ quan đầu mối của Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới của Việt Nam) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở Văn hóa, Thể thao  về quy trình, nội dung liên quan đến hồ sơ đề cử, cụ thể như sau: