Hướng dẫn TTHC

1. QT Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Xem và tải File1. QT Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

2. QT Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội quận, huyện

Xem và tải File2. QT Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội quận, huyện

3. QT Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Xem và tải File: 3. QT Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

4. QT Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng

Xem và tải File: 4. QT Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng

5. QT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Xem và tải File: 5. QT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

6. QT Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Xem và tải File: 6. QT Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

7. QT Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Xem và tải file:  7. QT Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

8. QT Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Xem và tải File: 8. QT Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

9. QT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất

Xem và tải File: 9. QT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất

10. QT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng

Xem và tải File: 10. QT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng

11. QT Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

Xem và tải File: 11. QT Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

12. QT Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện

Xem và tải File: 12. QT Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện

13. QT Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Xem và tải File: 13. QT Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

14. QT Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Xem và tải File: 14. QT Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

15. QT Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Xem và tải File: 15. QT Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

16. QT Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Xem và tải File: 16. QT Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

17. QT Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Xem và tải File: 17. QT Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

18. QT Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Xem và tải File: 18. QT Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

19. QT Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Xem và tải File: 19. QT Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

20. QT Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Xem và tải File: 20. QT Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học