Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH trên địa bàn phường Bến Nghé năm 2022

19

KH43