QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THAM GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BẾN NGHÉ

41