TB về việc các loại giấy tờ thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022

214