Thông báo V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng tránh sự cố ngã đổ cây xanh, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão

199

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé nhận được công văn số 974/UBND-QLĐT ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Phòng Quản lý đô thị Quận 1 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh sự cố ngã đổ cây xanh đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão trên địa bàn Quận 1.
Nhằm chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ ngã đổ gây nguy hiểm cho người dân. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở tôn giáo, Trưởng/ Phó ban điều hành 8 khu phố và các tổ dân phố, Ban Quản trị các chung cư trên địa bàn phường thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở tôn giáo:
Có trách nhiệm tự thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ cây xanh thường xuyên, ngăn chặn tối đa nguy cơ gây mất an toàn trong khuôn viên của cơ quan, đơn vị, thường xuyên kiểm tra toàn ộ cơ sở vật chất, hạ tầng cây xanh, đường điện…kịp thời phát hiện các cây có sâu mục gốc, rễ…để có biện pháp xử ký kịp thời; có kế hoạch kiểm tra định kỳ, nhất là vào trước các mùa mưa bão để cắt cây, tỉa cành, mé nhánh, bảo vệ cây xanh đảm bảo an toàn trong các khuôn viên cơ quan, đơn vịvà chịu trách nhiệm trước pháp luật khi xảy ra tình trạng cây xanh ngã đổ gây thương tích và thiệt hại tài sản.
2. Đối với Trưởng/ Phó ban điều hành 8 Khu phố, Tổ dân phố và Ban Quản trị các Chung cư:
Rà soát các cây xanh trong khu dân cư, tuyên truyền cho các hộ dân có cây xanh trong khuôn viên nhà có nguy cơ gây nguy hiểm để có biện pháp xử lý kịp thời; Ban Quản trị chung cư phối hợp với Ban điều hành khu phố, tổ dân phố thường xuyên kiểm tra tình trạng của các cây xanh, trường hợp phát hiện cây xanh có nguy cơ ngã đổ phải có biện pháp tự xử lý (chặt cây, tỉa cành, mé nhánh,…) bằng nguồn kinh phí chung của Chung cư để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng cây xanh ngã đổ gây thiệt hại về người và tài sản của người dân trong khu vực.
3. Công ty TNHH MTV Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1:
Đề nghị Công ty TNHH MTV Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 thường xuyên kiểm tra các cây xanh, mé nhánh đối với những cây có tán lá rộng, kiểm tra tình trạng thân cây và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các cây xanh không đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng tránh sự cố ngã đổ cây xanh, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé yêu cầu các tổ chức/ cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các cơ sở trên địa bàn phường Bến Nghé.