THÔNG BÁO Về việc chi trả và quyết toán kinh phí chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2023

135
THÔNG BÁO Về việc chi trả và quyết toán kinh phí chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2023 Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc tổ chức ch úc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Quận 1 – năm 2023;
Căn cứ công văn số 3617/UBND-LĐTBXH ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc chi trả và quyết toán kinh phí chúc thọ mừng thọ người cao tuổi;
Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo thời gian chi trả như sau: