THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) Nhà Văn hóa Thanh niên tại địa điểm số 04 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1.

161

Thực hiện theo văn bản số 1197/UBND-QLĐT ngày 22/04/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1.

Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực nội dung lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1 như sau:

  1. Tên đồ án

– Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà Văn hóa Thanh niên.

  1. Địa điểm

– Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Hình thức lấy ý kiến

– Việc lấy ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) Nhà Văn hóa Thanh niên bằng hình thức: góp ý theo mẫu phiếu lấy ý kiến.

– Ghi chú: Mẫu phiếu lấy ý kiến góp ý để tại Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé, địa chỉ: số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1 và Trụ sở khu phố 3, địa chỉ: số 95 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1.

  1. Thời gian lấy ý kiến:

– Thời gian dự kiến: từ ngày 22/04/2024 đến 22/05/2024.

  1. Thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan xin vui lòng liên hệ: ông Nguyễn Minh Quang, chức vụ: Công chức Điạ chính – Xây dựng – Đô thị – Môi trường, số điện thoại: 0909.284.274.

Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lấy ý kiến quy hoạch tham gia thực hiện đóng góp ý kiến./.

Vui lòng nhấn vào đường link bên dưới để xem toàn bộ văn bản và bản đồ:

TB72

Phiếu lấy ý kiến – NVH TN