TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID -19

420

KẾ HOẠCH SỐ 200/KH-UBND NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2021 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID -19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2021/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đính kèm Kế hoạch: KH 200