Triển khai thực hiện tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025

158

Căn cứ kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về triển khai thực hiện đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé ban hành kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2021 như sau:

 KH95 – tổ chức phong trào thi đua sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025