Triển khai tiếp nhận đăng ký và tham vấn trong đánh giá cộng đồng tác động môi trường

48

Thực hiện Công văn số 1312/UBND-TNMT ngày 30/05/2022 về việc triển khai các quy định Luật Bảo vệ môi trường 2022

Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai và hướng dẫn các tổ chức, chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu để làm thủ tục đúng theo quy định.

Để xem toàn bộ nội dung hướng dẫn, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

Hướng dẫn đăng ký theo Luật môi trường