TUYÊN TRUYỀN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ THEO QUY ĐỊNH LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

261

Căn cứ điều 24 Luật cư trú về xoá đăng ký thường trú, nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân, Công an Thành phố ban hành tờ bướm ” Người dân cần làm gi để không bị xoá đăng ký thường trú” như sau: