ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA – THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT “APPLE PAY”

59

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh trên đia bàn Quận 1. Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé thực hiện công trình “ Hiện đại hóa – thanh toán không tiền mặt”.

Tiếp nối mô hình “Thanh toán một điểm chạm” đã thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Uỷ ban nhân dân phường Bến nghé đã tích hợp thêm một cổng thanh toán qua phương thức APPLE PAY giúp người dân thực hiện các hoạt động thanh toán dễ dàng, an toàn, bảo mật hơn mà không cần chuyển khoản, sử dụng thẻ và cũng không phải mất nhiều thời gian như thanh toán qua mã QRCode. Tính đến thời điểm triển khai QRCode, máy POS và APPLE PAY, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện thanh toán phí và lệ phí (sao y, chứng thực,…) qua công trình “Hiện đại hoá – thanh toán không tiền mặt” với tổng số tiền đã thu 503.860.000 đồng.