Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé ban hành thông báo số 35/TB-UBND ngày 22/3/2021 về thời gian thu gom và vệ sinh thùng rác công cộng trên địa bàn Phường Bến Nghé của công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1

190

Thong bao so 35 ngay 22.3.2021