Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé ban hành Thông báo số 36/TB-UBND ngày 24/3/2021 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy

173

Thong bao so 36 ngay 24.3.2021