Về việc rà soát, thống kê số lượng người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ

277

Để xem danh sách rà soát hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

DS rà soát hỗ trợ NLĐ tiền thuê nhà