PHÁT ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ LẦN 1 NĂM 2023

166

Thực hiện Công văn số 2760/UBND-NV ngày 08 tháng 8 năm 2023 về việc phát động và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo cải cách hành chính Thành phố lần 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo cải cách hành chính Thành phố lần 1 – năm 2023, cụ thể như sau:

 

CV580 (1)