Công bố, công khai, Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1.

476

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên đến quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1.

Thực hiện Thông báo số 134/TB-UBND ngày 15/02/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1.

Nay Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo công bố công khai niêm yết Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1, cụ thể như sau :

  1. Nội dung niêm yết:

– Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1.

– Thông báo số 134/TB-UBND ngày 15//02/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1.

– Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1.

– Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Phường Bến Nghé, Quận 1.

– Bản đồ vị trí các hạng mục công trình, dự án đăng ký thực hiện năm 2024.

  1. Thời gian niêm yết: kể từ ngày 22/02/2024 đến hết kỳ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
  2. Địa điểm niêm yết:

– Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé, số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1.

– Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé (mục thông tin cần biết).

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo đến Khu phố, tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân có sử dụng đất trên địa bàn Phường Bến Nghé được biết, thực hiện./.

Đính kèm bản đồ quy hoạch, báo cáo sử dụng đất năm 2024 và các văn bản liên quan

Thông báo của UBND phường Bến Nghé về việc niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Thông báo của UBND Quận 1 về việc niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Kế hoạch số 475/KH-UBND của UBND Quận 1 về việc thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1

1.Báo cáo thuyết minh tổng hợp KH SDĐ năm 2024 của Quận 1

Hệ thống biểu

Bản đồ KH SDĐ năm 2024 của Quận 1

Bản đồ KH SDĐ năm 2024 của phường Bến Nghé

Quyết định phê duyệt KH SDĐ năm 2024 của Quận 1