BỘ TIÊU CHÍ VỀ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

69

Thực hiện văn bản số 4719/SVHTT-XDNSVHGD ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố triển khai Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL về ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” và văn bản số 4977/UBND-VX ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân Quận 1 đề nghị các đơn vị và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích thực hiện triển khai Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch về ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” như sau:

_W_1216_168_12182023151745_1