Căn cứ Thông báo từ Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới về việc nộp hồ sơ đề cử các Danh sách Di sản tư liệu của UNESCO, Cục di sản văn hóa (cơ quan đầu mối của...