Nhằm giảm thiểu thời gian đi lại cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cư trú, Công an Quận 1 hướng...
Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 11/05/2023 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024, Uỷ ban nhân...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH   Xem trực tiếp và Tải File: 6. BTNN
Thực hiện văn bản số 2369/UBND-VHTT ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về viêc khẩn trương triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 tại...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC HỘ TỊCH  Tải File: 10. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO, DÂN TỘC     Xem trực tiếp và Tải File: 7. tôn giáo dân tộc
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯ VIỆN, VĂN HÓA, THỂ THAO Xem trực tiếp và  Tải file: 4. THƯ VIỆN, VH, THỂ THAO
Căn cứ điều 24 Luật cư trú về xoá đăng ký thường trú, nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân, Công an Thành phố ban hành tờ bướm " Người dân cần làm gi để không bị xoá...