DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRẺ EM (theo QĐ 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017) của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội     Xem trực tiếp và Tải File: 14. LĨNH VỰC trẻ em
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG: Xem trực tiếp và Tải File: 13.NGƯỜI CÓ CÔNG
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO, DÂN TỘC     Xem trực tiếp và Tải File: 12. giáo dục và PBGDPL
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC HỘ TỊCH  Tải File: 10. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (QĐ 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2018) Xem trực tiếp và  Tải File: 9. LV CHỨNG THỰC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ HÒA GIẢI CƠ SỞ Xem trực tiếp và  Tải File: 8. KHIẾU NẠI, TC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO, DÂN TỘC     Xem trực tiếp và Tải File: 7. tôn giáo dân tộc
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH   Xem trực tiếp và Tải File: 6. BTNN
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯ VIỆN, VĂN HÓA, THỂ THAO Xem trực tiếp và  Tải file: 4. THƯ VIỆN, VH, THỂ THAO