Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Thành phố Hồ...
Căn cứ Công văn số 1712/UBND-LĐTBXH ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt trên địa...
THÔNG BÁO Về việc chi trả và quyết toán kinh phí chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2023 Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc tổ chức...
Căn cứ điều 24 Luật cư trú về xoá đăng ký thường trú, nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân, Công an Thành phố ban hành tờ bướm " Người dân cần làm gi để không bị xoá...
Căn cứ Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 07/07/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1; Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé tiếp nhận đăng...
Thực hiện Hướng dẫn số 4080/HD-SNV ngày 07/8/2023 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh...
Căn cứ Hướng dẫn số 4080/HD-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội Vụ về việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy...
Hội thi được tổ chức bởi ỦY BAN NHÂN DÂN - QUẬN ĐOÀN - LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1 với nhiều nội dung ấn tượng và giải thưởng hấp dẫn. Hãy cùng tham gia hiến kế các giải pháp,...