Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của...
Thực hiện theo văn bản số 1634/UBND-QLĐT ngày 28/05/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình...
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ...
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 27/5/2024 của Uỷ ban nhân dân Bến Nghé về việc Triển khai thực hiện chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi  và những đối...
Thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025, Ủy...
Thực hiện theo văn bản số 1197/UBND-QLĐT ngày 22/04/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà Văn hóa Thanh niên...
Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của...