Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-CTN ngày 26/12/2023 của Chủ tịch Nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Căn cứ công văn số 1290/SLĐTBXH-KH ngày...
Tiếp nhận văn bản số 03/XHNV-QTTB ngày 02 tháng 01 năm 2024 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch chi tiết tỷ...
Thực hiện Văn bản số 4567/UBND-QLĐT ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn Công trình tòa nhà Văn...
Căn cứ Văn bản số 367/SQHKT-QHKV1 ngày 25/01/2024 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan để thực hiện lập đồ án Quy hoạch chi tiết theo...
Thực hiện Văn bản số 359/UBND-QLĐT ngày 30/01/2024 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn tại số 23...
Nhằm ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử (VNEID) phục vụ các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (viết gọn là NHCSXH); thực hiện các nhiệm...
Hiện nay, việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt  được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo bằng Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022, đồng thời là một...
Thực hiện Công văn số 1049/SLĐTBXH-XH ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền...
Thực hiện Văn bản số 70/UBND-QLĐT ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch...
Ngày 02 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định triển khai Đề án “Chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn Thành...