Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ra thông báo số 288/TB-UBND về việc Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 1. 288 TB-UBND.pdf Hồ Sơ công bố...