Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ra thông báo số 288/TB-UBND về việc Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 1. 288 TB-UBND.pdf Hồ Sơ công bố...