Căn cứ Văn bản số 367/SQHKT-QHKV1 ngày 25/01/2024 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan để thực hiện lập đồ án Quy hoạch chi tiết theo...
Thực hiện Văn bản số 359/UBND-QLĐT ngày 30/01/2024 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn tại số 23...
Thực hiện Văn bản số 70/UBND-QLĐT ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch...
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Trung tâm hiện hữu Thành Phố Hồ Chí Minh (930 ha) QH03-KTT-SDD-P-DK QH03-KTT-SDD-P-BN QH03-KTT-SDD-3 QH03-KTT-SDD-4 QH03-KTT-SDD-5 QH03-KTT-SDD-6 QH03-KTT-SDD-7 QH03-KTT-SDD-8