Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Điều tra dân số và nhà ở giữa...
Căn cứ Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật;  Căn cứ Công...
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Tiếp nhận văn bản số 03/XHNV-QTTB ngày 02 tháng 01 năm 2024 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch chi tiết tỷ...
Thực hiện Văn bản số 4567/UBND-QLĐT ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn Công trình tòa nhà Văn...
Thực hiện Văn bản số 359/UBND-QLĐT ngày 30/01/2024 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn tại số 23...
Căn cứ kế hoạch tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé xây dựng Kế hoạch thực hiện phối hợp xử lý vật nuôi thả rông trên địa bàn phường Bến Nghé với những nội dung...
Sở GTVT TP.HCM ban hành thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Huệ (quận 1) để phục vụ tổ chức sự kiện đếm ngược (countdown) thời khắc chuyển giao năm cũ 2023 và năm...
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường và thực hiện Thông báo số 332-TB/ĐTN-ĐBDC ngày 21 tháng...
DANH SÁCH 300 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC ĐỒNG Ý CHO NGƯỜI DÂN VÀ KHÁCH DU LỊCH ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1 STT Tên cơ sở Địa điểm Đơn vị...