Thực hiện theo văn bản số 1634/UBND-QLĐT ngày 28/05/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình...
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ...
Thực hiện theo văn bản số 1197/UBND-QLĐT ngày 22/04/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà Văn hóa Thanh niên...
Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin tuyên truyền viên pháp luật tại phường Bến Nghé: THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG BẾN NGHÉ Họ và tên: HOÀNG THỊ LỢI Số thứ tự: 01 Năm sinh: 1952 Giới tính:...
Căn cứ Văn bản số 367/SQHKT-QHKV1 ngày 25/01/2024 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan để thực hiện lập đồ án Quy hoạch chi tiết theo...
Thực hiện Văn bản số 399/UBND-VP ngày 01/02/2024 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ côn trực tuyến trên môi trường điện tử giai...
Căn cứ khoản 3 Điều 48 Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có...