CÔNG VĂN VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BIẾT VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 98/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI

33