ĐẨY MẠNH CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI DƯỚI HÌNH THỨC KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

101

Nhằm ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử (VNEID) phục vụ các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (viết gọn là NHCSXH); thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNNVN ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06; đẩy mạnh việc chi trả an sinh xã hội dưới mọi hình thức không dùng tiền mặt trong dịp tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động chi trả an sinh xã hội; đồng thời góp phần phòng ngừa tình trạng “tín dụng đen”, hỗ trợ tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

CV 88 – BCĐ – đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt và triển khai Quy chế phối hợp giữa NNCSXH và C06_012255