Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Trung tâm hiện hữu Thành Phố Hồ Chí Minh (930 ha)

3573

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Trung tâm hiện hữu Thành Phố Hồ Chí Minh (930 ha)