HỘI THI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỎI, THÂN THIỆN, SÁNG TẠO TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

216

Hội thi được tổ chức bởi ỦY BAN NHÂN DÂN – QUẬN ĐOÀN – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1 với nhiều nội dung ấn tượng và giải thưởng hấp dẫn.

Hãy cùng tham gia hiến kế các giải pháp, sáng kiến hay góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính trên địa bàn Quận 1.

⏰ Vòng sơ khảo: 08g00 ngày 05/9/2023 – 13/9/2023
⏰ Công bố kết quả 15/9/2023
📌Hình thức thi trực tuyến
📌Cùng truy cập vào link https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-gioi-than-thien-sang-tao-trong-cai-cach-hanh-chinh-va-chuyen-doi-so-nam-2023-49418 hoặc quét mã QR phía dưới hình để tham gia nhé!

Hội thi được tổ chức bởi ỦY BAN NHÂN DÂN – QUẬN ĐOÀN – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1 với nhiều nội dung ấn tượng và giải thưởng hấp dẫn.

👉 Hãy cùng tham gia hiến kế các giải pháp, sáng kiến hay góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính trên địa bàn Quận 1.

⏰ Vòng sơ khảo: 08g00 ngày 05/9/2023 – 13/9/2023
⏰ Công bố kết quả 15/9/2023
📌Hình thức thi trực tuyến
📌Cùng truy cập vào link https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-gioi-than-thien-sang-tao-trong-cai-cach-hanh-chinh-va-chuyen-doi-so-nam-2023-49418 hoặc quét mã QR phía dưới hình để tham gia nhé!