KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN ” TÌM HIỂU CÁC QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT”

408

Hội thi Tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến XD địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật