KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến của đại diện hộ gia đình về Đề án sắp xếp Khu phố trên địa bàn phường Bến Nghé

241

Thực hiện Hướng dẫn số 4080/HD-SNV ngày 07/8/2023 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương và Quyết định số 208/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé về Ban hành Kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn phường Bến Nghé theo quy định của Trung ương; Ủy ban nhân dân (UBND) phường Bến Nghé xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của Hộ gia đình về Đề án sắp xếp Khu phố trên địa bàn phường như sau:

 

 

KH119