KẾ HOẠCH VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ HIỆU SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH (PAPI) TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BẾN NGHÉ NĂM 2023

31

Thực hiện Kế hoạch số 206 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Quận 1 năm 2023;

Từ kết quả PAPI của Thành phố năm 2022, Quận 1 và phường Bến Nghé, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé xây dựng kế hoạch cải thiện các nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn phường Bến Nghé năm 2023, cụ thể như sau:

KH97.signed