LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2022

211

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Lê Minh Phát  

Chủ tịch UBND

 

Thứ tư hàng tuần Tháng 1: Ngày 5-12-19-26

Tháng 2: Ngày 2-9-16-23

Tháng 3: Ngày 2-9-16-23-30

Tháng 4: Ngày 06-13-20-27

Tháng 5: Ngày 04-11-18-25

Tháng 6: Ngày 01-08-15-22-29

Tháng 7: Ngày 06-13-20-27

Tháng 8: Ngày 03-10-17-24-31

Tháng 9: Ngày 07-14-21-28

Tháng 10: Ngày 5-12-19-26

Tháng 11: Ngày 02-9-16-23-30

Tháng 12: Ngày 7-14-21-28

29 Nguyễn Trung Ngạn
2 Nguyễn Bảo Trân Công chức Tư pháp – Hộ tịch Hàng ngày Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 29 Nguyễn Trung Ngạn