NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM TẠI Ô-XTRÂY-LI-A TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP

17