NHỚ LỜI BÁC DẠY!

39

Nhớ lời Bác dạy!

Nguồn: Cột cờ thủ ngữ.