QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO PHHS NĂM HỌC 2023-2024

504

Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến qua cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh (PHHS) đăng ký:

1.1 Quy trình đăng ký tuyển sinh của PHHS – HCM