Quyền tham gia của trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh.

60