TB v/v Quản lý vận hành quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

137