THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2023/NĐ-CP

180

Ngày 29/06/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 01/07/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023. Do đó, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 7/2023 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 và tháng 8/2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện tại kỳ chi trả của tháng 9/2023.