THÔNG BÁO THỰC HIỆN BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

243

Căn cứ Công văn số 1162/UBND-YT ngày 16 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng, bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ trước nguy cơ tái nhiễm với Covid-19. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé ban hành Thông báo số 45/TB-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2023  đến các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trường học trên địa bàn phường, trạm Y Tế, Trưởng – Phó 8 khu phố, Tổ trưởng – Tổ phó 63 tổ dân phố thực hiện một số nội dung như sau:

TB 45 PHÒNG CHỐNG DỊCH