Thông báo V/v niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất tại số 33 Nguyễn Du, số 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh phường Bến Nghé, Quận 1.

139

Căn cứ Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi đất tại số 33 đường Nguyễn Du, số 34-36 và 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1.

Ngày 08 tháng 09 năm 2022, Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé thực hiện giao Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi đất tại số 33 đường Nguyễn Du, số 34-36 và 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1 đối với Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn. Tại thời điểm giao Quyết định Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn vắng mặt.

Nay, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé niêm yết công khai nội dung Quyết định số 2834/QĐ- UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi đất tại số 33 đường Nguyễn Du, số 34-36 và 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1 tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé, Quận 1 và Khu phố 2, phường Bến Nghé theo quy định.

(Đính kèm Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022  của UBND Thành phố Hồ Chí Minh)

TB130