THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

95

Thông báo số 215 của UBND Thành phố