THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CHI TRẢ KINH PHÍ LỄ 27/7 NĂM 2023

101

Nhằm thực hiện công tác chi trả và quyết toán kinh phí Lễ 27/7 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo với nội dung như sau: