Công bố, công khai, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1.

1124

Căn cứ khoản 3 Điều 48 Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên đến quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1.

Thực hiện Thông báo số 737/TB-UBND ngày 26//06/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1.

Nay Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo công bố công khai niêm yết Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1, cụ thể như sau :

  1. Nội dung niêm yết:

– Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1.

– Thông báo số 737/TB-UBND ngày 26//06/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1.

– Bản đồ vị trí các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của phường Bến Nghé.

  1. Thời gian niêm yết: kể từ ngày 26/06/2023.
  2. Địa điểm niêm yết:

– Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé, số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé (Mục thông tin cần biết). Cụ thể:

Quét mã QR Đường dẫn
http://phuongbennghe.gov.vn/category/thong-tin-can-biet/quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat/

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo đến các Khu phố, tổ dân phố và người dân trên địa bàn phường Bến Nghé được biết.

để xem bản đồ và các văn bản liên quan. Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

1. Thông báo số 79/UBND của UBND phường Bến Nghé việc công bố, công khai, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1.

2. Thông báo số 737/TB-UBND của UBND Quận 1 về việc công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1

3. Quyết định 2487/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1

4. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1

5. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1

6. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đấy năm 2023 của phường Bến Nghé