THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) Nhà Văn hóa Thanh niên tại địa điểm số 04 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1.

188

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Căn cứ Nghị Định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Công văn 364/DDCN-BĐH5 ngày 08/03/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1.

Thực hiện theo văn bản số 1197/UBND-QLĐT ngày 22/04/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo về việc niêm yết công khai nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1. (Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình), nội dung cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian niêm yết công khai: 30 ngày, kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2024 đến hết ngày 22 tháng 05 năm 2024.
  2. 2. Địa điểm niêm yết công khai tại:

– Ủy ban nhân dân phường Bến nghé, Quận 1, địa chỉ: số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1.

– Trụ sở khu phố 3, địa chỉ: số 95 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1.

– Vị trí khu đất, địa chỉ: số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo đến các Tổ chức đoàn thể, chính trị Phường, Khu phố 3, và Nhân dân trên địa bàn phường Bến Nghé được biết./.

Bản vẽ và bản thuyết minh vui lòng xem tại đây:

TB71